Infolinia: 048 577-805-500 Pn-pt: 8:00-18:00, sob: 10:00-13:00
Pokaż wszystkie obiekty

Ustaw cenę suwakiem:

Przedział od 0 do 500

Przedział od 500 do 1000

Przedział od 1500 do 2000

Przedział od 2000 do dowolna

Usuń przedział

 • Region
 • Udogodnienia
Basen
Sauna parowa
Sauna Sucha
Sauna na podczerwień
Jacuzzi
Kręgielnia
Bilard
Kort tenisowy
Siłownia
Zwierzęta akceptowane
Pokój Zabaw
Ogródek
Plac zabaw
Animacja dla Dzieci
Sala Fitness
Miejsce na grilla/ognisko
Nad morzem
W górach
Nad jeziorem
Tepidarium Solankowe
Igloo Lodowe
Wi-Fi
Masaż
Rowery/Nordic Walking
Sejf w pokoju
Day SPA
Grota solna
Polska
Chorwacja
Czechy
Niemcy
Węgry
Słowenia
Austria
Francja
Włochy
Zabiegi rehabilitacyjne
Wyszukuję pakiety pasujące do Twojego wyboru...

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.SPA-PREZENT.PL

 1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:

 2. ustawy z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 144/2002 poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz późniejszych nowelizacji tej ustawy,

 3. ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych,

 4. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 16/1964 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Kodeks Cywilny

 5. Regulamin zawiera uregulowania organizacyjne Serwisu oraz Realizacji Spa Prezent, a jego akceptacja jest warunkiem skorzystania z oferty prezentowanej w Serwisie www.spa-prezent.pl.

 6. Serwis jest prowadzony przez Centrum Biznesu Spn.s z siedzibą w Czernicy, pod adresem Czernica 118A, 58-5521 Jeżów Sudecki, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482608, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 611-273-24-21 oraz numer statystyczny REGON 022278698, dalej zwanym Serwisem (Spa-prezent). Serwis Spa-prezent jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez Spa-prezent przy rezerwacji przez użytkowników Serwisu usług hotelarskich świadczonych przez hotele, Obiekty współpracujące z Serwisem oraz usług dodatkowych oferowanych przez te hotele, w tym w szczególności przyjmowaniem i przekazywaniem przez Spa-prezent na rzecz Hoteli płatności użytkowników z tytułu takich rezerwacji, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu ("Polityka Prywatności").

 7. Centrum Biznesu (Spa-Prezent) przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego bonu) ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.

 8. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania przez użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.spa-prezent.pl ("Serwis").

 9. Za pośrednictwem Serwisu użytkownik może nabyć bon lub rezerwować usługi hotelarskie świadczone przez hotele współpracujące z Serwisem ("Hotel", "Hotele" „Obiekt” ) oraz usługi dodatkowe oferowane przez Hotele (dalej łącznie "Usługi"), a tym samym doprowadzić do zawarcia pomiędzy użytkownikiem a Hotelem umowy o świadczenie Usług.

 10. Bony są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi ich Posiadaczy do wymiany, za pośrednictwem Spa-prezent.pl, na usługi  świadczone w Obiektach należących do podmiotów lub zarządzanych przez podmioty zwane Akceptantami.

 11. W ramach Serwisu Spa-prezent prezentuje na zlecenie Hotelu ofertę Usług Hotelu i pośredniczy w przyjmowaniu na rzecz Hotelu od użytkowników Serwisu rezerwacji Usług ("Rezerwacja") oraz w przyjmowaniu i przekazywaniu Hotelowi płatności z tytułu takich Rezerwacji, dokonywanych na rzecz Hotelu przez użytkowników Serwisu. Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy Hotelem a użytkownikiem Serwisu.

 12. Serwis Spa-prezent nie świadczy Usług, a jedynie umożliwia korzystanie przez użytkownika z Serwisu w celu, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.

 13. W żadnym wypadku Serwis Spa-prezent nie jest: a) stroną Rezerwacji ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Hotelem a użytkownikiem Serwisu, b) pełnomocnikiem Hotelu lub użytkownika Serwisu w zakresie dokonania Rezerwacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Hotelem a użytkownikiem Serwisu; c) pośrednikiem działającym na zlecenie użytkownika Serwisu; d) oferentem lub organizatorem usług objętych ofertą Hotelu.

 14. Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a Hotelem.

 15. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością prywatną i podlegają ochronie prawnej.

§ 2 DOKONANIE REZERWACJI I OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA W FORMULARZU REZERWACJI

 1. W celu skorzystania z oferty Obiektu prezentowanej w Serwisie ("Oferta") i dokonania Rezerwacji Usług objętych Ofertą za pośrednictwem Serwisu użytkownik jest obowiązany do prawidłowego wypełnienia w Serwisie formularza Rezerwacji Usług. Serwis Spa-prezent wskazuje w formularzu Rezerwacji, które dane użytkownika są niezbędne do dokonania Rezerwacji, w tym przyjęcia płatności na rzecz Hotelu, a tym samym zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem ("Podstawowe Dane Osobowe"). Odmowa podania Podstawowych Danych Osobowych przez użytkownika bądź podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia dokonanie Rezerwacji, a w konsekwencji skutkuje nie zawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem.

 2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu Rezerwacji pełnych i prawdziwych danych.

 3. Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rezerwacji użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Serwis Spa-prezent       oraz wybrany w ramach Rezerwacji Obiekt podanych przez użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do: umożliwienia użytkownikowi korzystania z Serwisu; dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu oraz przekazania Obiektowi danych użytkownika dokonującego Rezerwacji, przyjmowania i przekazywania na rzecz Obiektu płatności dokonywanych przez użytkownika tytułem Rezerwacji, świadczenia przez Obiekt Usług, a także do celów badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników., dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników i reklamy, w celach statystycznych, administracyjnych i księgowych.

§ 3 UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Serwisu Spa-prezent

 1. Serwis Spa-prezent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez użytkownika lub osoby trzecie w związku z przerwami lub zakłóceniami w korzystaniu z Serwisu.

 2. Serwis Spa-prezent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie czynności       Spa-prezent w ramach prowadzenia Serwisu z przyczyn niezależnych od Spa-prezent, w tym jeżeli jest to spowodowane przez działania lub zaniechania osób trzecich, za które Serwis Spa-prezent nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej, a także Obiektów.

 3. Serwis Spa-prezent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie czynności Spa-prezent w ramach prowadzenia Serwisu, jeżeli jest to spowodowane przez siłę wyższą.

 4. Serwis Spa-prezent nie ponosi odpowiedzialności za treść Oferty Obiektu oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług przez Obiekt. Za treść Oferty Obiektu oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług odpowiedzialność wobec użytkownika Serwisu ponosi wyłącznie Obiekt.

§ 4 REZERWACJA

 1. Dokonanie Rezerwacji następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji dostępnych przy każdej Ofercie Obiektu i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi użytkownikowi na każdym etapie procedury dokonywania Rezerwacji. W procesie dokonywania Rezerwacji (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji) użytkownik będzie miał możliwość zaakceptowania treści Regulaminu i wyrażenia zgody na stosowanie niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie powoduje, że nie jest możliwe dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu.

 2. Każda rezerwacja wymaga potwierdzenia dostępności miejsc w Obiekcie.

 3. Jeżeli Oferta przewiduje sposób płatności online w przypadku wyboru takiego sposobu płatności przez użytkownika, użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności.

 4. Usługi obsługi płatności świadczone są przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty („Podmiot świadczący usługi płatnicze”).

 5. W przypadku rezerwacji terminów za pomocą posiadanych bonów w obiektach, które posiadają ceny weekendowe i sezonowe obowiązuje cena dnia rezerwacji. W przypadku posiadania bonu zakupionego z otwartym terminem w niższym sezonie a dokonując rezerwacji w wyższym sezonie lub w okresie gdzie cena za pobyt jest wyższa, posiadacz bonu zobowiązany jest dopłacić różnicę lub wybrać inny termin w ramach ceny posiadanego bonu.

 6. W wyjątkowych sytuacjach Obiekty zastrzegaja sobie znianę świadczeń w ranach kwoty pakietu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Każda Oferta Obiektu prezentowana w Serwisie będzie zawierać informacje dotyczące Rezerwacji oraz metody i/lub sposobu płatności na rzecz Obiektu. W zależności od zastosowanej metody płatności i/lub sposobu płatności, płatność będzie dokonywana za pośrednictwem Serwisu Spa-prezent działającego na rzecz Obiektu lub bezpośrednio Obiektowi, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.

 2. Dana Oferta może przewidywać jedną, dwie lub wszystkie wskazane poniżej metody płatności, to jest:

  1. płatność całości kwoty należnej Obiektowi tytułem Rezerwacji w momencie dokonania Rezerwacji (dalej: „płatność z góry”);

  2. płatność zadatku na poczet kwoty należnej Obiektowi tytułem Rezerwacji w wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) w momencie dokonania Rezerwacji oraz pozostałej części tej kwoty w momencie rozpoczęcia pobytu w Obiekcie (dalej: „płatność zadatkiem”)

  3. płatność na miejscu w Obiekcie, z chwilą rozpoczęcia pobytu w Obiekcie (dalej: „płatność na miejscu”).

 3. W przypadku, gdy Oferta przewiduje metodę płatności z góry, w zależności od warunków Oferty możliwe jest dokonanie płatności według jednego, dwóch lub wszystkich, wskazanych poniżej sposobów płatności:

  1. przelewem internetowym na rachunek bankowy Serwisu Spa-prezent;

  2. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Serwisu Spa-prezent.

 4. Jeżeli Oferta przewiduję metodę płatności z góry oraz sposób płatności przelewem internetowym na rachunek bankowy Spa-prezent, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:

  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności całości kwoty tytułem Rezerwacji za pośrednictwem serwisu Dotpay, prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;

  2. po dokonaniu płatności całości kwoty w sposób określony powyżej, użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie zapłaty;

  3. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji użytkownik otrzyma po potwierdzeniu dostępności terminu przez Obiekt.

  4. Serwis Spa-prezent przekaże Obiektowi wpłaconą przez użytkownika kwotę należną Obiektowi tytułem Rezerwacji.

  5. W przypadku braku dostępności terminów wybranego przez użytkownika, hotel zaproponuje termin alternatywny, w przypadku braku akceptacji przez użytkownika termin alternatywnego, rezerwacja zostanie anulowana a ewentualnie wpłacone środki zostaną zwrócone. W przypadku płatności przez serwisy płatnicze kwota zostanie pomniejszona o środki manipulacyjne.

  6. Oświadczenie o anulowaniu Rezerwacji zostanie przekazane użytkownikowi przez Serwis Spa-prezent za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. Jeżeli Oferta przewiduje metodę płatności z góry oraz sposób płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Serwisu Spa-prezent, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:

  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację określającą dane niezbędne do dokonania płatności całości kwoty tytułem Rezerwacji przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Serwisu Spa-prezent (dalej "Dane do Przelewu");

  2. użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu całości kwoty tytułem Rezerwacji na rachunek bankowy Serwis Spa-prezent w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu, nie później jednak niż na 3 (trzy) dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w Hotelu;

  3. Momentem dokonania przelewu jest moment uznania rachunku bankowego Spa-prezent całością kwoty tytułem Rezerwacji przelaną przez użytkownika;

  4. Po dokonaniu płatności całości kwoty w sposób określony powyżej, użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie zapłaty;

  5. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji użytkownik otrzyma po potwierdzeniu dostępności terminu przez Obiekt.

  6. Serwis Spa-prezent przekaże Obiektowi wpłaconą przez użytkownika kwotę należną Obiektowi tytułem Rezerwacji.

  7. W przypadku braku dostępności terminów wybranego przez użytkownika, hotel zaproponuje termin alternatywny, w przypadku braku akceptacji przez użytkownika termin alternatywnego, rezerwacja zostanie anulowana a ewentualnie wpłacone środki zostaną zwrócone. W przypadku płatności przez serwisy płatnicze kwota zostanie pomniejszona o środki manipulacyjne.

  8. Oświadczenie o anulowaniu Rezerwacji zostanie przekazane użytkownikowi przez Serwis Spa-prezent za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  9. Oferty zagraniczne są bezzwrotne, lecz z długoterminowym okresem wykorzystania. Data ważności Bonu widnieje na kuponie.

 

 1. W przypadku, gdy Oferta przewiduje metodę płatności zadatkiem, w zależności od warunków Oferty możliwe jest dokonanie płatności według jednego, dwóch lub wszystkich, wskazanych poniżej sposobów płatności:

  1. przelewem internetowym na rachunek bankowy Serwisu Spa-prezent;

  2. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Serwisu Spa-prezent.

 

 1. Jeżeli Oferta przewiduje metodę płatności zadatkiem oraz sposób płatności przelewem internetowym na rachunek bankowy Spa-prezent, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:

  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności zadatku za pośrednictwem serwisu Dotpay, prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;

  2. po dokonaniu płatności zadatku w sposób określony powyżej użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie wpłaty;

  3. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji użytkownik otrzyma po potwierdzeniu dostępności terminu przez Obiekt.

  4. Serwis Spa-prezent przekaże Obiektowi wpłaconą przez użytkownika kwotę należną Obiektowi tytułem Rezerwacji.

  5. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Obiektowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Obiekcie.

  6. W przypadku braku dostępności terminów wybranego przez użytkownika, Obiekt zaproponuje termin alternatywny, w przypadku braku akceptacji przez użytkownika termin alternatywnego, rezerwacja zostanie anulowana a ewentualnie wpłacone środki zostaną  zwrócone. W przypadku płatności przez serwisy płatnicze kwota zostanie pomniejszona o środki manipulacyjne.

  7. Oświadczenie o anulowaniu Rezerwacji zostanie przekazane użytkownikowi przez Serwis Spa-prezent za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. Jeżeli Oferta przewiduje metodę płatności zadatkiem oraz sposób płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Spa-prezent, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:

  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację określającą dane niezbędne do dokonania płatności kwoty zadatku przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Serwiu Spa-prezent (dalej "Dane do Przelewu");

  2. użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu kwoty zadatku na rachunek bankowy Spa-prezent w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu, nie później jednak niż na 3 (trzy) dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w Obiekcie;

  3. momentem dokonania przelewu jest moment uznania rachunku bankowego Spa-prezent kwotą zadatku przelaną przez użytkownika;

  4. po dokonaniu płatności całości kwoty zadatku w sposób określony powyżej, użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie zapłaty;

  5. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Obiektowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Obiekcie;

  6. Serwis Spa-prezent przekaże Obiektowi wpłaconą przez użytkownika kwotę zadatku należną Obiektowi tytułem Rezerwacji.

 2. Wszystkie ceny Usług podane w Ofertach prezentowanych w Serwisie są cenami brutto.

 3. Ceny wskazane w danej Ofercie są cenami za Usługi objęte daną Ofertą.

 4. Serwis Spa-prezent nie pobiera od użytkownika żadnych opłat za korzystanie z Serwisu.

§6. RODZAJE BONÓW

 1. Emitent emituje i dystrybuuje następujące rodzaje Bonów:

  1. Bony Wartościowe, przy których Klient sam decyduje o ich kwocie, jednak nie może ona być mniejsza niż 50 zł.

  2. Bony Usługowe i Pakietowe, które oferowane są przez Obiekty współpracujące z Portalem.

 2. Bony Wartościowe Należy wymienić na preferowany Pakiet lub usługę w Serwisie Spa-prezent.pl. Bony Wartościowe nie są realizowane bezpośrednio w Obiektach.

 3. Do opłacenia danego pakietu/rezerwacji może być użyty tylko jeden bon wartościowy, nie można opłacić danego pakietu/rezerwacji kilkoma bonami wartościowymi.Dotyczy to w szczególności bonów promocyjnych o wartośći 50 zł, które zostały podarowane klientom przez portal w prezencie.

 4. Bony Usługowe i Pakietowe akceptowane są przez wybrane Obiekty współpracujące z Emitentem, jednakże ich aktywacja i rezerwacja musi nastąpić za pośrednictwem Serwisu Spa-prezent.

 5. Bony Usługowe i Pakietowe służą do zapłaty za z góry określoną dla danego Bonu usługę lub pakiet usług. Opisy pakietów znajdują się w internetowym serwisie www.spa-prezent.pl.

 6. Bony mogą być emitowane w formie papierowej (drukowane) lub elektronicznej (@bon w formie pliku cyfrowego w formacie .pdf).

 7. Bony emitowane w formie papierowej i elektronicznej są Bonami Imiennymi (do zrealizowania przez osobę wskazaną na Bonie).

 8. Każdy Bon posiada unikalny (niepowtarzalny) numer identyfikacyjny.

 9. Ważność Bonów jest ograniczona czasowo. Termin ważności Bonu jest wydrukowany na Bonie. Ważność Bonu Kwotowego jest nieprzekraczalna co oznacza, że nie można przekroczyć jego ważności dokonując rezerwacji.

 

§7. ZAMÓWIENIE I ZAKUPIENIE BONU.

 1. Prezenty znajdujące się w ofercie Spa Prezent i prezentowane na stronie www.spa-prezent.pl zostały opisane z możliwie najlepszą dokładnością, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może obiektywnie oczekiwać zarówno Zamawiający jak i Obdarowany. Niemniej Spa - Prezent zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem Prezentu, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ, dokładny czas trwania itp. Zdjęcia zamieszczone przy opisie Prezentów stanowią jedynie przykład Prezentu, którego sposób realizacji powinien być zasadniczo tożsamy z przedstawionym Prezentem, jednakże Spa Prezent nie gwarantuje zamieszczonych na zdjęciach pojazdów, sprzętów, widoków itp., identycznych z tymi, które zostały zamieszczone na zdjęciach przy opisie poszczególnych Prezentów.

 1. Kupującym Bony może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 2. Zakup Bonów następuje za pośrednictwem internetowego serwisu www.spa-prezent.pl. Emitent może również oferować Bony w sprzedaży bezpośredniej oraz poprzez sieć reprezentantów lub agentów.

 3. Możliwe jest również dokonanie zamówienia Bonu przez telefon, w takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący. W związku z czym przed dokonaniem zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

 4. Chcąc dokonać zakupu Kupujący składa zamówienie określając rodzaj kupowanych Bonów.

 5.  Kupujący Bon ma możliwość zamieszczenia na nim bezpłatnie dedykacji i wyboru tła oraz odpłatnie wyboru ozdobnego opakowania Bonu. Usługi płatne są  zgodnie z zamieszczonym na stronach serwisu www.spa-prezent.pl cennikiem.

 6. Kupujący określa sposób dostawy Bonów. Bony zakupywane w serwisie www.spa-prezent.pl mogą być wysyłane pocztą elektroniczną (w formie bonów elektronicznych @bon), jak również pocztą tradycyjną przesyłką poleconą lub pocztą kurierską. Wysyłka następuje na adres elektroniczny lub adres tradycyjny wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Wysyłka pocztą tradycyjną oraz pocztą kurierską są usługami dodatkowymi płatnymi zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach serwisu www.spa-prezent.pl.

 7. Płatność za zamówione Bony może być dokonywana kartą kredytową lub przelewem bankowym. Emitent dla zamówień składanych za pośrednictwem serwisu internetowego Spa-prezent.pl udostępnia możliwość dokonania płatności w trybie online. Rozliczenia internetowych płatności kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 8. Emitent w ciąg trzech dni roboczych od zaksięgowania wpłaty wystawi i wyśle Kupującemu na wskazany przez niego adres dokument potwierdzenia sprzedaży na kwotę stanowiącą wartość zakupionych Bonów.

 9. Wysyłka zakupionych Bonów następuje najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od zaksięgowania na rachunku bankowym Emitenta pełnej kwoty należnej z tytułu zakupionych Bonów.

 10. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik naciska widoczny na ekranie - przycisk z napisem "Zarezerwuj", co oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż Zamawiający zawarł z spa-prezent.pl umowę, mającą za przedmiot złożenie przez Serwis zlecenia realizacji Bonu na rzecz Obdarowanego.

 11. Kupujący dokonując zakupu Bonów oświadcza, iż wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych w trakcie procesu zakupu w bazie danych Emitenta w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.

 12. Kupujący dokonując zakupu Bonów oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

 13. Po dostarczeniu Bonu prezentowego kupującemu nie ma możliwości zwrotu prezntu.

§8. REALIZACJA BONÓW.

 1. Obdarowany może zrealizować otrzymany Bon do dnia wskazanego na Bonie. Przekroczenie termiu wskazanego na Bonie jest jednoznaczne z anulacją usługi. W tym celu po jego wręczeniu Obdarowanemu przez Zamawiającego, Obdarowany musi się skontaktować odpowiednio wcześniej, nie później jednak niż 30 dni przed upływem terminu ważności Bonu lub w przypadku Pakietów Sezonowych (których dostępność jest ograniczona do konkretnych miesięcy w roku) na 30 dni przed zakończeniem okresu dostępności Bonu (informacja o dostępności jest zamieszczona na stronie www.spa-prezent.pl) z Centrum Obsługi Klienta Serwisu, celem ustalenia szczegółów Realizacji Bonu, w szczególności miejsca i czasu realizacji. W przypadku kiedy Obdarowany skontaktuje się z Centrum Obsługi Klientów w trakcie okresu ważności ale później niż na 30 dni przed upływem okresu ważności lub końcem okresu dostępności Pakietów Sezonowych, Spa Prezent zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby do realizacji Prezentu doszło, ale nie gwarantuje tego.

 2. W celu zmiany terminu Realizacji Bonu na inny termin, Obdarowany zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Serwisu www.spa-prezent.pl odpowiednio wcześniej, ale nie później niż siedem dni roboczych przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać nie więcej niż 1 (jeden) raz i tylko w wyjątkowych przypadkach. Nie dotyczy to jednak Bonów Pakietów Sezonowych.

 3. W odniesieniu do Prezentów, których realizacja odbywa się poza granicami Polski i wszystkich innych posiadający nr GA...., składane rezerwacje są ostatecznie i nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian terminów. Po otrzymaniu Bonu nalezy sprawdzić jego spójność z Bonem prezentowym. W przypadku ew. rozbieżności należy jeszcze tego samego dnia poinformować o ew.błędzie.

 4. W przypadku Bonów Wartościowych, Posiadacz Bonu dokonuje wyboru Pakietu, na jaki chce wymienić swój Bon Wartościowy, spośród listy Pakietów zamieszczonej w internetowym serwisie www.spa-prezent.pl.

 5. Chcąc dokonać rezerwacji, Obdarowany kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta Serwisu spa-prezent.pl, zobowiązany jest poinformować o numerze aktywacyjnym Bonu oraz (w przypadku Bonów Wartościowych) o jego nominale.

 6. Jeden Bon może być zrealizowany w jednym wybranym przez posiadacza Bonu Obiekcie.

 7. Przy dokonywaniu rezerwacji można użyć tylko jednego bonu - jednej zniżki za bon kwotowy.

 8. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.

 9. Posiadaczowi Bonu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w przypadku, gdy wartość zakupionych usług jest mniejsza od wartości Bonów przedkładanych do zapłaty.

 10. W przypadku, gdy wartość zakupionych usług jest większa od wartości Bonu przedkładanych do ich opłacenia, Posiadacz Bonu zobowiązany jest do dokonania stosownej dopłaty kartą kredytową lub inną formą akceptowaną w Serwisie Spa-prezent.

 11. Posiadacz Bonu może dokonać zapłaty za usługi zakupione przez siebie jak również opłacić nim usługi wykonane na rzecz innej osoby lub innych osób.

 12. W przypadku bonów pakietowych podczas dokonywania rezerwacji obowiązuje cena z dnia rezerwacji. Jeżeli Bon został zakupiony w niższej kwocie a osoba obdarowana chce go wykorzystać w wyższym sezonie gdzie obowiązuję wyższe ceny zobowiązana jest do dopłaty różnicy.

 13. Posiadacz Bonów ma prawo domagać się wystawienia mu dokumentu potwierdzenia sprzedaży na pełną kwotę zakupionych usług

 14. Posiadacz Bonów oświadcza, iż akceptuje niniejszy Regulamin.

 15. Niezrealizowanie Bonu w terminie do dnia na nim wskazanego, oznacza rezygnację Zamawiającego z Realizacji Bonu na rzecz Obdarowanego oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Bonu przez Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu, ani Zamawiającemu żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty

 

§9. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI EMITENTA ORAZ REKLAMACJE.

 

 1. Podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Posiadaczy Bonów są Obiekty współpracujące z Serwisem Spa-prezent. Emitent Bonów nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez te Obiekty ani za szkody poniesione w wyniku korzystania z tych usług.

 2. Serwis www.spa-prezent.pl zobowiązany jest do prawdziwego przedstawianie danych o Pakietach i Obiektach oraz o utrzymanie działania systemu rezerwacji.

 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z jego winy i innych czynników niezależnych od Portalu.

 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia działania Serwisu z wdrażaniem większych zmian technicznych lub konieczności usuwania nieprawidłowości jego działania.

 5. Serwis zdaje sobie sprawę, iż podczas działania serwisu mogą wystąpić nieprzewidziane błędy na Stronie Serwisu w związku z czym dołoży wszelkich starań aby je usunąć, jednak nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe w skutek wynikłego błędu. Kupujący oraz Serwis w momencie zauważenia  nieprawidłowości są zobowiązani do wyjaśnienia błędu i odstąpienia od ew. roszczeń. 

 6. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować bezpośrednio do Obiektu świadczącego te usługi zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym Obiekcie.

 7. Reklamacje dotyczące Bonów należy kierować bezpośrednio do Emitenta pocztą elektroniczną na adres biuro@spa-prezent.pl

 8. W przypadku utraty, zniszczenia lub upłynięcia terminu ważności Bonu jego Posiadaczowi nie przysługuje prawo wymiany Bonu na nowy.

 9. Spa Prezent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie Bonu wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, chyba, że Spa Prezent zostanie powiadomiony o fakcie utraty Bonu w terminie umożliwiającym powiadomienie właściwego Partnera Usługowego o takim fakcie. W przeciwnym wypadku Realizację Prezentu na rzecz osoby nieuprawnionej traktuje się jako realizację na rzecz Obdarowanego.

 10. Spa-prezent informuje, że Bony Wartościowe i Pakietowe nie będą realizowane w obiektach jeśli nie są poprzednio aktywowane w Serwisie Spa-prezent. Wszelkie rezerwacje i aktywacje odbywają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Spa-prezent.

§10. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚĆI POSIADACZY BONÓW.

 1. Posiadacz Bonów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem

 2. Posiadacz Bonów przekazując Bony innej osobie zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Serwisu Spa-prezent oraz do przekazania tej osobie informacji na temat obowiązku zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Posiadacz Bonu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu swojego zaniedbania wobec osoby, której przekazał Bony.

 3. Zamawiający zobowiązany jest do podania prawdziwych danych oraz prawidłowe wypełnienie formularza rezerwacyjnego. W przypadku źle wpisanych danych Portal www.spa-prezent.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 4. Posiadacz Bonów zobowiązany jest to należytego ich szanowania, gdyż zniszczone, nieczytelne, podarte Bony nie będą akceptowalne oraz nie będą podlegać wymianie.

 

§11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU BONÓW.

1. Kupującym dokonującym zakupu Bonów za pośrednictwem internetowego Spa-prezent.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Bonów bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
2. Kupującym przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu Bonów w przypadku wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu i braku akceptacji tych zmian przez kupującego w terminie 30 dni od daty wprowadzenia w życie Regulaminu w nowym brzmieniu z wyłączeniem sytuacji, gdy zmianom ulegają tylko i wyłącznie zapisy § 7 niniejszego Regulaminu. Kupującego obowiązują zawsze zapisy § 7 w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia na zakup Bonów.
3. Odstąpienie od umowy zakupu Bonów następuje poprzez wysłanie na adres sprzedawcy (Emitenta) stosownego oświadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można kierować w formie elektronicznej na adres biuro@spa-prezent.pl
4. W przypadku odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Klient ponosi koszty wynikające ze skorzystania z prawa do odstąpienia –koszty odesłania produktu do Spa-prezent na adres: Centrum Biznesu, Czernica 118A, 58-521 Jeżów Sudecki oraz w przypadku płatności przez serwisy płatnicze - środki manipulacyjne.

6. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po zrealizowaniu Bonu w którymś z Obiektów.

7. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po dostarczeniu Bonu osobie innej niż kupujący – wskazanej przez kupującego.

 

§12. Warunki Rezerwacji Pakietów

Potwierdzeniem rezerwacji jest :

 1. Dokonanie wpłaty 100% wartości rezerwacji na konto Serwisu Spa-prezent w terminie 24 h od momentu dokonania rezerwacji oraz

 1. Potwierdzenie dostępności miejsc przez Serwis Spa-prezent w Obiekcie. Kupujący jest zobowiązany do określenia alternatywnego terminu pobytu.

 2. Dokonując rezerwacji i ją opłacając Klient oświadcza iż zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje wszystkie zasady zawarte w opisie pakietu.

§13. Warunki anulacji pakietów rezerwacyjnych nie będących Bonami prezentowymi

 1. Anulacja w terminie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu jest bezpłatna. W ciągu 21 dni zostanie zwrócona na wskazane przez Klienta konto wpłacona kwota. W przypadku płatności przez serwisy płatnicze kwota zostanie pomniejszona o środki manipulacyjne.

 2. W przypadku anulacji rezerwacji poniżej 14 dni zostanie potrącone 30% wartości, następnie poniżej 7 dni ale powyżej 3 dni przed przyjazdem  Serwis Spa-prezent potrąci  50% wartości rezerwacji celem przekazania jej Obiektowi, pomniejszonej o 50 % wartości prowizji. W ciągu 21 dni zostanie zwrócona na wskazane przez Klienta konto należna kwota.

 3. Anulacja pobytu na mniej niż 3 dni przed planowanym terminem spowoduje obciążenie klienta 100% należności za dokonaną rezerwację w celu przekazania jej Obiektowi pomniejszoną o należną prowizję Spa-prezent.

 4. Nie stawienie się w Obiekcie do godziny zastrzeżonej przez Obiekt w dniu przyjazdu bez uprzedniej informacji spowoduje anulację rezerwacji. Klient zostanie obciążony wartością 100% rezerwacji

§ 14 ZMIANA LUB ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Każda Oferta Obiektu prezentowana w Serwisie będzie zawierać informacje dotyczące warunków i terminów dokonywania zmiany lub anulowania Rezerwacji przez użytkownika. W przypadku, gdy w ramach danej Oferty nie została przewidziana możliwość zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja w tym zakresie zostanie wyraźnie wskazana w treści Oferty. Jeśli zmiana lub anulowanie Rezygnacji jest możliwe w ramach danej Oferty, użytkownik Serwisu będzie uprawniony do zmiany lub anulowania Rezerwacji w terminach i na warunkach określonych szczegółowo w Ofercie.

 2. W celu dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, użytkownik skontaktuje się z Obiektem bezpośrednio lub za pośrednictwem Serwisu Spa-prezent w sposób wskazany w danej Ofercie.

 3. Aby zmiana lub anulowanie Rezerwacji stały się skuteczne, użytkownik musi otrzymać potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji bezpośrednio od Hotelu lub za pośrednictwem Spa-prezent.

 4. Użytkownik nie ponosi kosztów dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, jeśli są one dokonywane w terminie określonym w Ofercie, o ile Oferta nie stanowi inaczej. Jeśli zmiana rezerwacji dotyczy zmiany Obiektu a nie terminu koszt takiej zmiany wynosi 50 zł.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin będzie dostępny w siedzibie       Spa-prezent oraz w Serwisie.

 2. Serwis Spa-prezent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Rezerwacji, dla których procedura dokonywania Rezerwacji w Serwisie została rozpoczęta przez użytkownika przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.

 3. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 4. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

 

§ 16 POSTANOWNIENIA KOŃCOWE.

 1. Pełna i aktualna treść niniejszego Regulaminu jest publikowana na stronach serwisu internetowego www.spa-prezent.pl.

 2. Spa Prezent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Stosowana informacja o zmianach w Regulaminie wraz z pełną treścią Regulaminu po zmianach zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Spa-prezent.pl w sekcji Aktualności na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian.

 3. Definicje pojęć używanych w niniejszym Regulaminie:

Spa-Prezent – Centrum Biznesu przy ul. Sobieskiego 53 w Jeleniej Górze wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. Jelenia Góra pod nr KRS 0000482608, która działając we własnym imieniu i na własny rachunek dokonuje zamówienia Bonu na rzecz Klienta, zwana dalej Spa-Prezent.

Klient – osoba, która na rzecz Obdarowanego zamawia w Spa-Prezent Bon Upominkowy – działając we własnym imieniu i na własny rachunek.

Bon Upominkowy – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do otrzymania świadczeń określonych w tym dokumencie

Okres Ważności Bonu – czas, w którym Bon musi zostać zrealizowany w jednym z wybranych Obiektów współpracujących z Portalem.

Pakiet – jest to grupa usług świadczonych w danej ofercie, przez dany Obiekt.

Obdarowany - osoba, która po dokonaniu Rezerwacji i okazaniu Bonu jest uprawniona do skorzystania z usług określonych w danym Bonie.

Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura Spa-Prezent, tj. od 8.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.